^Back To Top

POPŻ20 - działania towarzyszące

 

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;

  • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
  • pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
  • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
  • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  • inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

 

 Działania towarzyszące w okresie epidemiologicznym  mogą odbywać się w formie stacjonarnej lub zdalnej: on-line, telefonicznej, wydawniczej. 

HARMONOGRAM REALIZACJI WARSZTATÓW W RAMACH DZIAŁAŃ TOWARZYSZĄCYCH [naciśnij link]

Copyright © 2013. Bank Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim  Rights Reserved.